Lỗi:

    I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
    II. THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY HIỆN NAY
    III. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
    (VNĐ)
    IV. CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA CÔNG TY VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO